Olympic Catering

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/STATEMENT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ OLYMPIC CATERING A.E.

1. Εισαγωγή και σκοπός της παρούσας Πολιτικής

1.1. Μία από τις Κοινές Αξίες της OC είναι ότι πάντοτε δρούμε νόμιμα, ηθικά, με ακεραιότητα και με σεβασμό προς την κοινότητα και το περιβάλλον.

Η δωροδοκία και η αντίστοιχη συμπεριφορά που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική δεν αποτελούν μόνο σοβαρά ποινικά και αστικά αδικήματα (N. 4557/2018), αλλά αντιβαίνουν και στις Κοινές Αξίες μας. Η επίδειξη τέτοιου είδους συμπεριφοράς ενδέχεται να επιφέρει πολύ υψηλά πρόστιμα, νομικά έξοδα και έξοδα συμμόρφωσης και αστικές ευθύνες και ποινές κάθειρξης για άτομα που εμπλέκονται. Μπορεί, επίσης να βλάψει σημαντικά τη φήμη και την αξία της OC στην αγορά.
1.2. Η παρούσα πολιτική:

i. κκαθορίζει τις ευθύνες μας και τις ευθύνες όσων εργάζονται για λογαριασμό μας, όσον αφορά στη δωροδοκία και τη διαφθορά και
ii. παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σε όσους εργάζονται για λογαριασμό μας σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα δωροδοκίας και διαφθοράς.
iii. Σε αυτήν την Πολιτική, οι όροι «εμείς», «μας», «εμάς» και «OC» αναφέρονται στην Olympic Catering A.E.

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε, κατανοήσετε και συμμορφωθείτε με την παρούσα Πολιτική.

2. Ποιους αφορά η Πολιτική;

2.1. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας σε όλα τα επίπεδα, που συμπεριλαμβάνουν τους ανώτερους διευθυντές, τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή προσωρινούς υπαλλήλους), συμβούλους, εργολάβους, εκπαιδευόμενους, αποσπασμένο προσωπικό, περιστασιακά εργαζόμενους και προσωπικό από πρακτορεία θέσεων εργασίας, παρόχους υπηρεσιών τρίτων, εκπροσώπους, αναδόχους/χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται μαζί μας, όπου και αν βρίσκεται (συλλήβδην αναφέρονται ως οι «Προσωπικό» στην παρούσα Πολιτική).

3. Η Πολιτική μας: η δωροδοκία, η διαφθορά και η αθέμιτη άσκηση επιρροής

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην εταιρεία μας τηρείται Σύστημα Διαχείρισης της Δωροδοκίας το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016.

Καθορίσθηκαν οι στόχοι της καταπολέμησης της διαφθοράς και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης χωρίς φόβο.

3.1. ΔΔιεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας νόμιμα, ηθικά και με ακεραιότητα. Οι πρακτικές διαφθοράς είναι απαράδεκτες και τηρούμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία, τη διαφθορά και στην αθέμιτη άσκηση επιρροής. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή των εργασιών μας με επαγγελματισμό, αμεροληψία, ακεραιότητα και σεβασμό σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και σχέσεις, οπουδήποτε
δραστηριοποιούμαστε και στην εφαρμογή και στην επιβολή αποτελεσματικών συστημάτων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Συμμορφωνόμαστε με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

3.2. Προσδοκούμε επίσης από όσους συνεργάζονται μαζί μας να υιοθετούν μια παρόμοια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία και τη διαφθορά. Πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας με οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό της OC, η OC θα διεξάγει ορθή και δέουσα επιμέλεια και θα λαμβάνει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις συμμόρφωσης από το εν λόγω τρίτο μέρος.

3.3. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου επιχειρήσεων Vivartia, στον οποίο ανήκει η OC, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς.

3.4. H Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη σε όλα τα επίπεδα έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής στους αντίστοιχους χώρους εργασίας τους και για να διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους έχουν επίγνωση και κατανοούν αυτήν την Πολιτική.

4. Η ευθύνη για την Πολιτική

4.1. Αυτή η Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της OC και προσυπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας, για να καταδεικνύει τη δέσμευση της OC για την αντιμετώπιση των ζητημάτων δωροδοκίας και διαφθοράς.

4.2. Η OC έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Συμμόρφωσης Κατά της Δωροδοκίας, η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση και είναι υπεύθυνη (για θέματα που άπτονται των θεμάτων δωροδοκίας και αφορούν τρίτους), για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, την επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική γενικότερα, την παροχή κατάρτισης σχετικά με τις απαιτήσεις της Πολιτικής και τη
διασφάλιση της επαρκούς κοινοποίησής της στα σχετικά μέρη.

4.3. Η Ομάδα Συμμόρφωσης Κατά της Δωροδοκίας της OC έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της OC, σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης.

4.4. Επιπλέον η OC έχει ορίσει, βάσει συμμόρφωσης με τον Ν. 4990/2022, Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) για θέματα ενωσιακού δικαίου, τμήμα του οποίου άπτεται και των θεμάτων δωροδοκίας και διαφθοράς που αφορούν εργαζόμενους της εταιρείας.

5. Δωροδοκία, διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής και άλλες μορφές αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς

5.1. Η δωροδοκία συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα προσφέρεται ή τάσσεται σε άλλο άτομο με την πρόθεση να δελεασθεί ή να επιβραβευθεί, ώστε να ασκήσει τα καθήκοντά του πλημμελώς, ή
ii. όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα απαιτείται, συμφωνείται να ληφθεί ή γίνεται δεκτό από άλλο άτομο, ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ανάρμοστο τρόπο.

Είναι αδιάφορο αν η δωροδοκία δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου ή δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου, είτε πραγματοποιείται μέσω μιας παρακίνησης ή ανταμοιβής που προσφέρεται, υπόσχεται ή παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν δημόσιο λειτουργό (υπάλληλος κρατικού φορέα ή φορέα ελεγχόμενου από την κυβέρνηση) ή σε έναν συμμετέχοντα σε μια ιδιωτική εμπορική συναλλαγή, με σκοπό
την απόκτηση οποιουδήποτε εμπορικού, συμβατικού, κανονιστικού ή προσωπικού πλεονεκτήματος μέσω ακατάλληλης απόδοσης μιας σχετικής λειτουργίας ή δραστηριότητας.

5.2. Παραδείγματα δωροδοκίας περιλαμβάνουν τα εξής:

5.2.1. Προσφορά μιας δωροδοκίας: Προσφέρετε εισιτήρια σε έναν υποψήφιο πελάτη για μια μεγάλη εκδήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί μας, προτιμώντας μας έναντι ενός ανταγωνιστή ή μειώνοντας τις τιμές του. Αυτό θα αποτελούσε αδίκημα, επειδή κάνετε την προσφορά για να αποκτήσετε ένα εμπορικό και συμβατικό πλεονέκτημα. Μπορεί επίσης να αποτελεί αδίκημα και για τον υποψήφιο πελάτη να δεχτεί την προσφορά σας.

5.2.2. Αποδοχή μιας δωροδοκίας: Ένας προμηθευτής προσφέρει σε συγγενικό σας πρόσωπο μια θέση εργασίας, αλλά καθιστά σαφές ότι ως αντάλλαγμα, αναμένει από εσάς να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας στον οργανισμό μας για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Μια τέτοια προσφορά αποτελεί αδίκημα για έναν προμηθευτή. Θα ήταν αδίκημα να συμφωνήσετε μαζί του, επειδή κάνοντάς το αυτό θα αποκτούσατε ένα προσωπικό πλεονέκτημα.

5.2.3. Δωροδοκία ενός δημόσιου λειτουργού (ημεδαπού ή αλλοδαπού): Καταβάλλετε κάποια πληρωμή ή φροντίζετε ώστε η OC να καταβάλει μια πληρωμή σε έναν δημόσιο λειτουργό για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία στην οποία εργάζεται θα εκδώσει μια ευνοϊκή αναφορά επιθεώρησης ή θα εκδώσει κάποια άδεια την οποίο χρειάζεται η OC για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Το αδίκημα μιας δωροδοκίας του δημοσίου λειτουργού θα διαπραχθεί μόλις πραγματοποιηθεί η προσφορά. Αυτό οφείλεται στο ότι γίνεται για να εξασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την OC.

5.3. Εκτός από τις απευθείας χρηματικές πληρωμές ή τις προσφορές ακριβών δώρων, άλλα παραδείγματα δωροδοκίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, που προσφέρονται μέσω οδηγιών/εντολής ή προς όφελος ενός δημοσίου λειτουργού ή ενός εμπορικού επιχειρηματικού εταίρου/συνεργάτη: (α) ταξίδια, γεύματα, ψυχαγωγία ή άλλη φιλοξενία υψηλής αξίας, (β) συνεισφορές σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, καμπάνια ή επίσημη εκστρατεία, ή (γ) φιλανθρωπικές εισφορές ή εταιρικές χορηγίες. Απαγορεύεται επίσης η προσφορά, η υπόσχεση ή έμμεση παροχή δωροδοκίας μέσω επιχειρηματικών εταίρων, παρόχων υπηρεσιών, συμβούλων ή άλλων πρακτόρων που εργάζονται για λογαριασμό της OC, συμπεριλαμβανομένων και μέσω μυστικών προμηθειών.

5.4. Η διαφθορά είναι η κατάχρηση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για προσωπικό κέρδος.

5.5. Η αθέμιτη άσκηση επιρροής είναι μια μορφή διαφθοράς. Είναι η πράξη κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί την επιρροή που διαθέτει στην κυβέρνηση ή τις διασυνδέσεις του με πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας για να αποκομίσει χάρες ή προνομιακή μεταχείριση για κάποιον άλλον, συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) επί πληρωμή.

5.6. Αποφυγή των Συγκρούσεων Συμφερόντων
Το προσωπικό της OC μπορεί να βρεθεί σε μια θέση όπου θα ήταν πιθανό να παραβιάσει τους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ή της διαφθοράς, εάν υφίσταται μια σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά στις συμβάσεις. Αυτές οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν τα προσωπικά σας συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της OC.

Παραδείγματα των τομέων όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνουν ένα προσωπικό συμφέρον σε μια σύμβαση, είτε άμεσα (για παράδειγμα, όταν είστε ο αντισυμβαλλόμενος σε μια σύμβαση), είτε έμμεσα (για παράδειγμα όταν εσείς έχετε συμφέρον αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών ή ένας στενός συγγενής εργάζεται για λογαριασμό ή έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον μέσω του αντισυμβαλλομένου και θα επωφεληθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τη σύμβαση), μια εργασιακή απασχόληση εκτός της OC, τη χρήση των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της OC σε μια προσωπική συναλλαγή ή την επιδίωξη ή αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας.

Ως αποτέλεσμα, δεν πρέπει να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ή θα μπορούσε να φανεί ότι περιλαμβάνουν, μια σύγκρουση συμφερόντων. Εάν διαπιστώσετε ότι η OC εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί επιχειρηματικά με κάποια οντότητα ή πρόσωπο με το οποίο έχετε προσωπική ή οικονομική σχέση, πρέπει να απομακρυνθείτε από τη λήψη αποφάσεων ή την επιτήρηση των διαδικασιών και να αποκαλύψετε τη σχέση που έχετε στον προϊστάμενό σας ή/και στον οριζόμενο από την εταιρεία Y.Π.Π.Α. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας ή/και στον οριζόμενο από την εταιρεία Υ.Π.Π.Α.

5.7. Δώρα και φιλοξενία.

5.7.1. Αυτή η Πολιτική δεν απαγορεύει τη λογική, εύλογη και θεμιτή φιλοξενία (την προσφορά ή την αποδοχή της) προς ή από τρίτους, εάν ο σκοπός της είναι να βελτιώσει την εικόνα της OC, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να καθιερώσουμε ή να διατηρήσουμε επιχειρηματικές σχέσεις. Επομένως, επιτρέπεται στο προσωπικό μας να προσφέρει ή να λαμβάνει δώρα ή φιλοξενία σε επίπεδο εύλογο, αναλογικό, δικαιολογημένο και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές ή νόμους για τα δώρα ή/και τη φιλοξενία.

5.7.2. Απαγορεύεται η προσφορά ενός δώρου ή φιλοξενίας με την προσδοκία της εξασφάλισης ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή την παροχή ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Δεν επιτρέπεται στο Προσωπικό μας να επιδιώκει δώρα. Τα δώρα επιτρέπονται μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση, με μοναδικό σκοπό την καλλιέργεια ή την ενίσχυση μιας επιχειρηματικής σχέσης και σύμφωνα με τα ορισθέντα όρια που ισχύουν εντός των εγκεκριμένων εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας.

5.7.3. Ωστόσο, η φιλοξενία ή τα δώρα δεν πρέπει να προσφέρονται ή να γίνονται αποδεκτά από πελάτες ή προμηθευτές, ανεξάρτητα από την αξία τους, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι και κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαγωνισμού ή διαπραγματεύσεων για μια σύμβαση, στην οποία συμμετέχει ο εν λόγω πελάτης ή ο προμηθευτής. Εάν το προσωπικό δεν είναι σίγουρο για το εάν βρίσκεται σε μια χρονική περίοδο που θα οδηγήσει σε ένα διαγωνισμό, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υ.Π.Π.Α.

5.8. H OC συμμορφώνεται πλήρως και ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν «Ξέπλυμα Χρήματος» και στη Τρομοκρατία και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στην αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.

5.9. Δωρεές πολιτικού περιεχομένου: Δεν πραγματοποιούμε δωρεές σε πολιτικά κόμματα, οργανισμούς ή άτομα που εμπλέκονται με την πολιτική.

5.10. Πληρωμές διευκόλυνσης: Η πληρωμή διευκόλυνσης είναι μια πληρωμή προς δημόσιο λειτουργό για την εξασφάλιση ή την επίσπευση μιας συνηθισμένης, περιοριστικής κρατικής ενέργειας του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Αυτού του είδους οι πληρωμές συνήθως απαιτούνται από χαμηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς με αντάλλαγμα την παροχή μιας υπηρεσίας η οποία, συνήθως και κατ’ έθιμον, εκτελείται από τον λειτουργό. Στην OC, δεν πραγματοποιούμε πληρωμές διευκόλυνσης, με εξαίρεση τη θεσμοθετημένη και νόμιμη αμοιβή επίσπευσης, όπως π.χ. η καταβολή πληρωμής για την επίσπευση μιας αίτησης έκδοσης διαβατηρίου ή τη διεκπεραίωση κρατικών εγγράφων όπως θεώρησης εισόδου.

5.11. Εάν υφίσταται επικείμενη απειλή για την υγεία ή την ασφάλειά σας, μπορείτε να προσφέρετε πληρωμή για να αποτρέψετε την άμεση βλάβη. Η απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας της OC δεν συνιστά επικείμενη απειλή. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει πρώτα να συμβουλεύεστε και να λαμβάνετε έγκριση από τον Υ.Π.Π.Α., προτού πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη προηγούμενης έγκρισης, πρέπει να αναφέρετε την πληρωμή στον Υ.Π.Π.Α. εντός 48 ωρών από την πραγματοποίησή της.

6. Επιβεβλημένες ενέργειες σε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε δωροδοκία ή διαφθορά

6.1. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελεί ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλο το προσωπικό οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση αυτής της Πολιτικής, είτε από το προσωπικό ή από επιχειρηματικούς εταίρους, πάροχο υπηρεσιών, σύμβουλο ή άλλο πράκτορα της OC.

6.1.1. Εάν μια καταγγελία αποδειχθεί κακόβουλη, εφόσον ο καταγγελόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του καταγγέλοντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά τη κρίση της εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

6.1.2. Κανάλια Καταγγελιών: Οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι καταγγελίες ,επώνυμα ή ανώνυμα, περιλαμβάνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή καταγγελιών καθώς και τα άτομα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι καταγγέλλοντες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblower@vivartiafs.com την οποία και λαμβάνει ο Υ.Π.Π.Α σχετικά με καταγγελίες δωροδοκίας που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας.
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση business-ethics@vivartiafs.com την οποία και λαμβάνουν εξουσιοδοτημένα στελέχη της εταιρείας σχετικά με καταγγελίες δωροδοκίας που αφορούν τρίτους. Η συγκεκριμένη ενημέρωση με μέριμνα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου & Διαδικασιών προωθείται στην Ομάδα Συμμόρφωσης Κατά της Δωροδοκίας.

  • Κυτία καταγγελιών/παραπόνων: διατηρούνται σε ασφαλή σημεία σε όλα τα κτίρια και εγκαταστάσεις της εταιρείας για ελεύθερη πρόσβαση. Η συλλογή των καταγγελιών (από το προσωπικό της εταιρείας) διενεργείται τακτικά με μέγιστη χρονική περίοδο συλλογής τις 15 ημέρες, από εξουσιοδοτημένο εργαζόμενο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού ( ο οποίος διαθέτει και τα κλειδιά του κυτίου). Οι  κλειστοί φάκελοι συλλέγονται και παραδίδονται στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού προς φύλαξη. Κατά περίπτωση (ανάλογα το περιεχόμενο της καταγγελίας), απαιτείται να προωθηθεί στα αρμόδια στελέχη για τις δικές τους ενέργειες (Επιτροπή κατά της Βίας & Παρενόχλησης, Υ.Π.Π.Α., Ομάδα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας)

  • Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση «Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος-Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19019, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπόψη Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού ενεργώντας στη συνέχεια όπως ανωτέρω.

  • Τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στον Υ.Π.Π.Α., ή στην Ομάδα Συμμόρφωσης ανάλογα αν η καταγγελία αφορά εσωτερικά εργαζόμενο ή τρίτο.

6.2. Προτείνουμε θερμά να αναφέρετε τα ζητήματα που σάς απασχολούν για οποιοδήποτε ζήτημα ή υποψία κατάχρησης ή παραβίασης της παρούσας Πολιτικής στο νωρίτερο δυνατό στάδιο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη πράξη συνιστά δωροδοκία ή διαφθορά ή αν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, θα πρέπει να τις συζητάτε με τον Υ.Π.Π.Α ή την Ομάδα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας.

6.3. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον Υ.Π.Π.Α ή την Ομάδα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας το συντομότερο δυνατόν, εάν σάς προσφέρεται μια δωροδοκία από ένα τρίτο μέρος, εάν σας έχει ζητηθεί να προσφέρετε εσείς μια δωροδοκία, εάν υποψιάζεστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον ή εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε θύμα παράνομης δραστηριότητας άλλης μορφής.

 

6.4. Η εταιρεία προστατεύει τόσο τα άτομα που υποβάλλουν καταγγελία όσο και τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται σε καταγγελίες. Η διερεύνηση πραγματοποιείται με πλήρη εχεμύθεια και τηρώντας το απόρρητο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά το μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός και η «θυματοποίηση» ατόμων. Ο Υ.Π.Π.Α., η Ομάδα Συμμόρφωσης καθώς και η Διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζουν την μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε καλόπιστα καταγγείλει περιστατικό δωροδοκίας ή διαφθοράς.

 

6.5. Για τους σκοπούς του παρόντος, αντίποινα ή επιζήμια αντιμετώπιση περιλαμβάνουν την απόλυση, τις πειθαρχικές κυρώσεις, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση που συνδέεται με την αναφορά ενός ζητήματος. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί τέτοια μεταχείριση, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον Υ.Π.Π.Α.

7. Κατάρτιση και επικοινωνία

7.1. Η κατάρτιση για αυτή την πολιτική πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας αρχικής εκπαίδευσης για όλο το νέο Προσωπικό. Τα μέλη του Προσωπικού που μπορεί να είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε δωροδοκίες λόγω του ρόλου και της θέσης τους, θα λάβουν κατάλληλη κατάρτιση

7.2. Η προσέγγιση μηδενικής ανοχής μας έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς θα κοινοποιείται στους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας κατά την έναρξη της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους και στη συνέχεια όπως αρμόζει.

8. Παρακολούθηση και έλεγχος

8.1. Η Ομάδα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και θα ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, θα εξετάζει τακτικά την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της. Τα συστήματα και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, ώστε να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

8.2. Όλο το Προσωπικό είναι υπεύθυνο για την επιτυχία αυτής της Πολιτικής και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τη χρησιμοποιούν για να αποκαλύψουν οποιαδήποτε υποψία παραβίασης ή ανάρμοστης ενέργειας.

Για την OC
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος