2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2017 - 31.12.2017

2016

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2016 - 31.12.2016

2015

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2015 - 31.12.2015

2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2014 - 31.12.2014

2013

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2013 - 31.12.2013

2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2012 - 31.12.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1.2012-30.9.2012
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1.1.2012-30.9.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1.1.2012 - 30.06.2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 1.1.2012 - 30.06.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1.2012 – 31.3.2012
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1.2012 - 31.3.2012

2011

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1.1.2011 - 31.12.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2011 – 30/9/2011
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2011 – 30/9/2011
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2011 - 30/6/2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 1/1/2011 - 30/6/2011
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2011 - 31/3/2011
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2011 - 31/3/2011

2010

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1/1/2010 - 31/12/2010
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2010 – 30/9/2010
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2010 - 30/9/2010
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2010 – 30/6/2010
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 1/1/2010 – 30/6/2010
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2010 - 31/3/2010
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2010 - 31/3/2010

2009

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1/1/2009 - 31/12/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2009 - 30/9/2009
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2009 - 31/9/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2009 - 30/6/2009
Εξανηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1.1.2009 έως 30.6.2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2009 - 31/3/2009
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2009 - 31/3/2009

2008

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2008 - 31/12/2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1/1/2008 - 31/12/2008
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2008 - 30/9/2008
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2008 - 30/9/2008
Εξανηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1.1.2008 έως 30.6.2008
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2008 - 31/3/2008
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2008 - 31/3/2008

2007

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2007 - 31/12/2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2007 - 30/9/2007
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2007 - 30/9/2007
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2007 - 30/6/2007
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2007 - 30/6/2007
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2007 - 31/3/2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2007 - 31/3/2007

2006

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2006 - 31/12/2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2006 - 30/9/2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2006 - 30/9/2006
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2006 - 30/6/2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2006 - 30/6/2006
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2006 - 31/3/2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2006 - 31/3/2006

2005

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2005 - 31/12/2005 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2005 - 30/9/2005 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2005 - 30/9/2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2005 - 30/6/2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2005 - 30/6/2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2005 - 31/3/2005 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2005 - 31/3/2005

Ισολογισμός 2004

Ισολογισμός 2003

Ισολογισμός 2002

Ισολογισμός 2001

Ισολογισμός 2000