4.6.2018 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

16.5.2017 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

3.6.2016 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29.2.2016 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

4.2.2016 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

9.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24.9.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ OLYMPIC CATERING - EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ

27.5.2015 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευση

11.07.2014 Ανακοίνωση-πρόσκληση ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης

3.6.2014 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

25.10.2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

15.07.2013 Ανακοίνωση-πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

05.06.2013 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

12.02.2013 Ανακοίνωση για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών - Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης

30.11.2012 OLYMPIC CATERING  Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

26.11.2012 Ενέργειες για τη διαγραφή των μετοχών της Olympic Catering AE από το ΧΑ

11.10.2012 Ανακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

25.9.2012 Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου

25.9.2012 Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

14.9.2012 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14.9.2012 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14.9.2012 Σχέδιο Απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

13.9.2012 Αποχώρηση Εσωτερικού Ελέγχου

02.07.2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

08.06.2012 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ_ α_27παρ3_Ν_2190_20

08.06.2012 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

31 5 2012 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν  3556 2007

31.05.2012 Δελτίο τύπου περί σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων

31.5.2012 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Ενημερωση επενδυτων-ανακοινωσεις χρηματιστηριου

30.5.2012 Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της OLYMPIC CATERING AΕ

28.05.2012 Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

27.04.2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

27.12.2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19.12.2011 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

19.12.2011 Γνωστοποίηση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

2.12.2011 ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.12.2011 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

2.12.2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

2.12.2011 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

2.12.2011 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

2.12.2011 Ανακοίνωση ανάκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της 14ης Δεκεμβρίου 2011

30.11.2011 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

21.11.2011 Έκθεση Δ.Σ.

21.11.2011 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

7.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για reverse split και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση
ονομαστικής αξίας μετοχών

2.9.2011 Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

1.9.2011 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

28.7.2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

28.7.2011 Αλλαγές Διοικητικού Συμβουλίου

29.6.2011 Αναβολή λήψης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

06.06.2011 Συνολικός Αριθμός Μετοχών Και Δικαιωμάτων Ψήφου

06.06.2011 Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

06.06.2011 Σχέδια Απόφασης

06.06.2011 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

06.06.2011 Έκθεση Δ.Σ. της εταιρίας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

06.06.2011 Τροποποίηση καταστατικού

31.05.2011 Δελτίο τύπου περί σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων

31.03.2011 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

31.03.2011 Δελτίο τύπου περί σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων

25.06.2010 Ανακοίνωση συμμετοχής της OLYMPIC CATERING A.E. σε δημόσιο διαγωνισμό

07.06.2010 Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του Ν. 3845.2010

04.06.2010 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

02.06.2009 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

09.02.2009 Ανακοίνωση περί έκδοσης συμπληρωματικής διαιτητικής απόφασης

02.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007 (1)

02.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007 (2)

27.08.2008 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «ΑΛΚΜΗΝΗ
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» προς τους μετόχους της «OLYMPIC
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

05.08.2008 Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της «OLYMPIC
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη Δημόσια πρόταση της
«ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

05.08.2008 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη Δημόσια πρόταση της «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «ΑΛΚΜΗΝΗ
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που αφορά
τους μετόχους της «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» στους μετόχους της εταιρείας
«OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» στους μετόχους της εταιρείας
«OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της «OLYMPIC CATERING
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της «ΑΛΚΜΗΝΗ
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της «OLYMPIC CATERING
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της «ΑΛΚΜΗΝΗ
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

05.06.2008 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

02.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007

27.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007

19.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007

27.11.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007

26.09.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν .3556/2007

Αποτέλεσμα εκποιήσεως ενσώματων ονομαστικών μετοχών

Διαδικασία Υποβολής Γνωστοποίησης Ν.3556/2007

Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Σε Δικαιώματα Ψήφου
Βάσει του Ν.3556/2007

Δημοσίευση-Μετοχές προς εκποίηση

Η μετοχή μας τώρα